home  onfo    aanmelden    ons team  contact  nieuws  links  partnersvacatures

 

Centrum voor Ambulante Revalidatie 't VLOT vzw
(vroegere benaming: Revalidatiecentrum Beveren
)

is een ambulante dienst waar men terecht kan voor multidisciplinair onderzoek, behandeling en begeleiding.
We richten ons naar kinderen en jongeren uit onze regio van 0 tot 18 jaar met complexe ontwikkelingsstoornissen, gehoorstoornissen of stotteren.

De hulpverlening gebeurt integraal (vertrekkend van het kind in zijn totaliteit, gekaderd binnen het eigen milieu) en continu (een aanbod gedurende het ganse jaar).
Om een optimale integratie te realiseren, worden de ouders zo nauw mogelijk betrokken bij het revalidatieproces. Verder is een goede samenwerking aangewezen met de school, het CLB, de behandelende geneesheer en eventuele andere diensten.
De transfer van de therapeutische tussenkomsten naar het gezin en de schoolse situatie is hierbij belangrijk.
In de dienst gehoorstoornissen en stotteren kunnen ook volwassenen terecht.

Het CAR 't Vlot vzw beschikt over een multidisciplinair team bestaande uit geneesheerspecialisten (NKO-arts, pediater, neuropsychiater), psychologen, psychologisch assistente, maatschappelijk assistenten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en kinderverzorgsters.

  Verschillende diensten:

 
 1. Dienst Vroegrevalidatie: (0-6 jaar)      1. Vroegbehandeling: (0-3jaar)
      2. Kleuterklimop (3-6 jaar)
      3. Ambulante Kleuterwerking ( 3-6 jaar)

 2. Dienst Complexe
     Ontwikkelingsstoornissen (7-19 jaar)      en Leerstoornissen (7-19 jaar)      1. Gewoon Lager Onderwijs (7-12 jaar)
      2. Buitengewoon Lager Onderwijs (7-13 jaar)
      3.. Secundair Onderwijs (13-19 jaar)
 
 3. Dienst Gehoor


 
      1. 0-19 jaar
      2. volwassenen

 4. Dienst Stotteren      Kinderen en jongeren 0-19 jaar
      
 

De basishouding en het therapeutisch klimaat:

We stellen de betrokkene en de ouders een behandelingsprogramma voor op maat.
Dit kan echter maar gerealiseerd worden indien het team van de verschillende gespecialiseerde therapeuten bereid is te werken binnen een gecoördineerd geheel van therapeutische interventies.

Onze basishouding is erop gericht dat we een klimaat van openheid nastreven.
Het is belangrijk dat zowel het kind als de ouders een juiste kijk op de problematiek krijgen.

Verder beogen we dat kinderen zelfstandig en doelgericht hun problemen leren oplossen en nadenken over de eigen leer- en denkhandelingen, dit aangeboden in een gestructureerde omgeving.

Dit alles kan maar lukken indien dit gebeurt in een sfeer van positieve aanmoediging, tolerantie, waardering , geduld en begrip. Succeservaring is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Daarnaast blijft het leren omgaan met het eigen falen ook belangrijk.

Erkenning en subsidiëring:

Er bestaat een overeenkomst tussen het CAR 't Vlot vzw en het VAZG waarbij de doelgroepen moeten beantwoorden aan de omschrijving in deze overeenkomst.
CAR 't Vlot vzw is daarnaast ook erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De kostprijs van de hulpverlening wordt vergoed door het ziekenfonds van de hulpvrager, die zelf een remgeld betaalt per revalidatiedag. Het bedrag van dit remgeld wordt bepaald bij Koninklijk Besluit.
De hulpvrager die geniet van de voorkeursregeling inzake ziekteverzekering betaalt geen remgeld.

De duur van de hulpverlening is afhankelijk van de problematiek, de bereikte resultaten en kan de maximaal toegestane duur, zoals bepaald in de overeenkomst tussen het CAR 't Vlot vzw en het VAZG, niet overschrijden.


 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 CAR 't Vlot vzw , VAZG nr. 9.65.246.01
 Maatschappelijke Zetel: Kloosterstr. 6, 9013 Drongen